Anna Fryer

043759c3425eded49c083812ab367cdc

Anna Fryer, urodzona w 1979 w Warszawie. Mieszka i pracuje w Tokio. Zajmuje się malarstwem i instalacją. Prace Fryer są silnymi kolorystycznie, abstrakcyjnymi obrazami, które tematycznie operują pomiędzy macro i micro skala. Fryer tworzy malarskie instalacje, maluje bezpośrednio na ścianach stworzonych przez siebie przestrzeni, lub w galeriach gdzie jej prace kompozycyjnie nawiązują dialog pomiędzy powierzchnią płótna a ściany. Poszukuje znaczenia obrazu samego w sobie, analizując jego początki i koniec; oraz badając relacje powstałe podczas jej procesu twórczego pomiędzy namalowanym, płótnem a ścianą. Brała udział w wystawach m.in. w Polsce, Japonii, Korei, Niemczech i we Włoszech.

Anna Fryer, Born in 1979 in Warsaw, Poland. Works and lives in Tokyo. She creates paintings, installations and collaborative art works. Her paintings are strong colorful abstract pieces that thematically operate between macro and micro scales. Fryer creates painting installations, she paints directly on walls of custom built spaces and in galleries where her work compositionally engages the surface of the canvas and the wall itself. Fryer searches to define the borders of the painting; that which characterizes where it starts and ends, and the relationship between the image, the canvas and wall. She has exhibited in Poland, Japan, Korea, Germany, and in Italy.

www.annafryer.com

Aleksandra Bujnowska

40b6f44738aa65891c013dd57920abd0

Aleksandra Bujnowska, urodzona w 1979 w Warszawie. Mieszka i pracuje w Warszawie. Zajmuje się malarstwem i fotografią. W swoich pracach przedstawia sytuacje z pozoru banalne i oczywiste, w których jednak zazwyczaj ukryta jest zagadka. Inspiracją dla jej twórczości są przyroda i filmy, głównie A. Hitchocka, R. Polańskiego czy S. Kubricka. Aleksandra Bujnowska brała udział w wystawach w Polsce, Francji, Austrii i na Litwie.

Aleksandra Bujnowska, Born in 1979 in Warsaw. Works and lives in her hometown. She creates paintings and photographs. In her work she presents situations which at the very first sight might seem banal and obvious, but very often there is a hidden tale behind. She is inspired by nature and films by A. Hitchock, R. Polański and S. Kubrick. She has exhibited in Poland, France, Austria and Lithuania.

www.bujnowska.pl

Aleksander Ryszka

73ffb31fbc554d949e7a19f8b65b5fc1

Aleksander Ryszka urodzony w 1983 roku w Warszawie. Mieszka i pracuje w Konstancinie. Ukończył Wydział Malarstwa ASP w Warszawie w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego (dyplom 2007). Artysta jest reprezentowany przez Galerię Propaganda/Appendix2.

„Motywy górskie w moim malarstwie wynikają nie tylko z mojego zamiłowania do gór i wspinaczki, ale przede wszystkim są krytyczną refleksją nad współczesną kulturą , która radykalnie odcina się świata natury, emocji i przygody. Dlatego też na płótnie łączę realizm górskiego pejzażu z ekspresją spontanicznie rozlanej farby. Pejzaż zdaje się być ledwo widoczny, zabrudzony, nieczytelny – zalany przez nadmiar chaotycznych informacji generowanych przez współczesny świat. Są to portrety umierającego, odchodzącego w niepamięć świata.”

Aleksander Ryszka, born in 1983 in Warsaw. Lives and works in Konstancin. In 2007 graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Painting, class lead by prof. Jarosław Modzelewski. Gallery Propaganda/Appendix2 represents the artist.

„The mountain themes in my paintings derive not only from my passion for the mountains and mountaineering, but also are a critical reflection on contemporary culture, which drastically cuts itself from the world of nature, emotions and adventure. Therefore on canvas, I combine the realism of the mountain landscape with the expression of the spontaneously spilled paint. The landscape seems to be barely visible, dirty and unreadable – flooded by too much information generated by the chaotic modern world. These are the portraits of the dying world going into oblivion. ”

www.aleksanderryszka.com

Dorota Kozieradzka

756331ee6b3701f5f55a7ea9dd299cab

Dorota Kozieradzka, mieszka i pracuje w Warszawie. Dyplom zrealizowała na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego oraz aneks do dyplomu w zakresie fotografii w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego na Wydziale Rzeźby. W 2009 roku została laureatką programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. Współtwórczyni interdyscyplinarnych projektów takich jak „Fontainebleau” ( prezentowanego w CSW) oraz „Legenda” (zrealizowanego w Galerii Studio w Warszawie). Poszukuje na styku różnych dyscyplin sztuki chętnie bawiąc się konwencjami. W swoich projektach zwykle podejmuje temat miejsca, próbując stworzyć język plastyczny w sposób subiektywny opisujący jego specyfikę. W malarstwie dąży do osiągnięcia niepokojącego stanu napięcia stosując nieoczywiste zestawienia kolorystyczne i dynamiczne, często ryzykowne kompozycje. Jej fotografia ma charakter kreacyjny. Skupiona jest na człowieku, jego tożsamości, stanach emocjonalnych, jak również relacji z miejscem.

Brała udział w wystawach w Polsce (CSW Zamek Ujazdowski; BWA Zielona Góra; Galeria Bielska BWA; Bałtycka Galeria Sztuki, Słupsk; Galeria Studio, Warszawa; Muzeum Miasta Łodzi, Pałac Poznańskich, Łódź), w Niemczech (Galerie Story Hotel, Berlin), W Austrii (Red Bull Hangart-7, Salsburg), w Hiszpanii (Atrakcja Malarska w Madrycie)

Dorota Kozieradzka, lives and works in Warsaw. Graduated from the Faculty of Painting, Warsaw Academy of Fine Arts in Warsaw, class led by prof. Jaroslaw Modzelewski. Received the annex to the diploma in photography in the class led by prof. Grzegorz Kowalski at the Department of Sculpture. In 2009 she was awarded, by the Ministry of Culture and National Heritage, a scholarship program „Young Poland”. Co-founder of interdisciplinary projects such as the „Fontainebleau” (presented at the Centre of Contemporary Art Ujazdowski Castle) and the „Legend” (at the Studio Gallery in Warsaw). She searches at the crossroads of various disciplines of art, playing with the conventions. In her projects, she very often undertakes the subject of a place, trying to create a language of art that will describe its characteristics in a subjective way. In painting she aims to achieve a worrying state of tension with unobvious combinations of colors and dynamic compositions that often are risky. Her photography is of creative nature. Focusing is on man, his identity, emotional states, as well as the relationship with the place.

Chosen exhibitions, both individual and collective: The Legend, Studio Gallery, Warsaw/ “Fontainebleau”, Centre of Contemporary Art Ujazdowski Castel, Warsaw/ „Rybie Oko 6”-„Fishy Eye 4”, Youth Art Biennale, Gallery Kameralna, Słupsk/ “Po godzinach”-“Overtime”, Bltycka Galeria Sztuki, Slupsk/ 38th Painting Biennale Bielska Jesień – An Autun of Bielsko, Gallery BWA, Bielsko Biała/ „Subjects of gender and desire” The Łódź Mnicipal Museum/ „Naughty Children of Alfred Jarry”, Galerie Story Hotele, Berlin, Germany/ „Painting Attraction”, Witryna, Madrid, Spain/ „In dark woods” Hang-ART7 edition 17. Polska, Salzburg, Austria/

www.kozieradzka.pl